miniZ v2.0c2 (Linux x64)

miniZ v2.0c2 (Linux x64)