miniZ v2.0c3 (Linux x64)

miniZ v2.0c3 (Linux x64)