miniZ v2.0c4 (Linux x64)

miniZ v2.0c4 (Linux x64)