miniZ v2.0c5 (Linux x64)

miniZ v2.0c5 (Linux x64)